घाबरू नका!

कारण देवाने आपल्याला भ्याडपणाचा आत्मा दिला नाही, तर शक्ती, प्रीति व आत्मसंयम ठेवले.

पुढे वाचा